ลงทุนกับ myinvestmentarea

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552

บทที่ ๑ ประวัติพระพุทธศาสนา

ดินแดนที่เกิดพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ณ ดินแดนแถบเชิงเขาหิมาลัย ทางทิศใต้เมื่อ ๒๕๐๐ ปีเศษมาแล้วเรียกว่า "ชมพูทวีป" ทุกวันนี้อาณาบริเวณดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนเหนือเป็นประเทศเนปาล ภูฐาน และสิขิม ส่วนใต้เป็นประเทศอินเดีย
พื้นเพชาวชมพูทวีป
พื้นเพเดิมของชาวชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาล คือ

๑. เชื้อชาติ ชนชาวชมพูทวีป มีอยู่ ๒ เชื้อชาติ คือ
๑.๑ พวกอริยกะ เป็นพวกที่ฉลาด มีการศึกษาดี เป็นผู้บริหารกิจการของประเทศ
๑.๒ พวกมิลักขะ หรือทัสยุ เป็นพวกไม่ค่อยมีการศึกษา ส่วนมากอยู่ในตำบลชายแดน
พระพุทธเจ้าเกิดในเผ่าอริยกะ
๒. การปกครอง ภาคพื้นชมพูทวีปนั้นถูกแบ่งออกเป็นรัฐ แต่ละรัฐมีพระราชาเป็นประมุข บางรัฐพระราชาปกครองโดยเด็ดขาด บางรัฐมีสภาปกครอง
  • การแบ่งวรรณะของคนสมัยนั้น แบ่งเป็น ๔ วรรณะคือ
วรรณะกษัตริย์ ชนชั้นปกครอง
วรรณะพราหมณ์ พวกเจ้าพิธีทางศาสนา
วรรณแพศย์ พวกใช้วิชาชีพ
วรรณะศูทร พวกคนงาน
วรรณะศูทร ได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากวรรณะอื่นมาก
๓. อาชีพ อาชีพส่วนใหญ่คือการทำนา เลี้ยงสัตว์ และค้าขายแพร เพชร พลอย
๔. ลัทธิศาสน ประชาชนทั่วไปนับถือศาสนาพราหมณ์ คือเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลก และสัตว์ทั้งปวง ลัทธิพิธีกรรมต่าง ๆ มีอยู่มากในสมัยนั้น เช่น การบูชายัญ การทรมานตัว และการสวดอ้อนวอน เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น