ลงทุนกับ myinvestmentarea

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.(ศาสนาและศีลธรรม)ข้อ 101 - 120

101.ธรรมะที่ใช้ในการปรับแก้พฤติกรรมมนุษย์มิให้ประพฤติผิดเบญจศีล ข้อสุดท้าย คือ.... สติ
102.หลักการอยู่ร่วมกัน ( สาราณิยธรรม 6 ) ซึ่งทำให้สังคมเกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ( เอกิภาวะ ) ใช้หลักคุณธรรมอะไรเป็นพื้น
ฐานในการทำ การพูด และการคิด....ปรารถนาดีต่อกัน
103.หลักธรรมเพื่อให้บุคคลพึ่งตนเองได้ ( อัตตา หิ อัตตะ โน นาโถ ) ถ้าถือตามหลักมงคลชีวิตแล้ว ต้องปฏิบัติตามข้อใดก่อน
....การศึกษาเล่าเรียน
104.ประเทศไทยของเราในยามที่เหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในขั้นวิกฤติทุกครั้งที่ผ่านมา สถาบันมีบทบาทสำคัญมากที่สุด....พระมหากษัตริย์
105.ธรรมะข้อใดที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตคู่ คือ สามีภรรยา.....สมชีวิตาธรรม 4
106.การกระทำที่ไม่ถือว่าผิดศีล ข้อ 4 ....พูดโดยไม่เจตนาจะพูดให้ผิด
107.ลักษณะที่ไม่พึงปรารถนาของคนไทยต่อไปนี้ ข้อใดที่ไม่ควรมีในสังคมทหาร....หย่อนระเบียบวินัย
108.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดสังฆรัตนะ.....วันอาสาฬหบูชา – วันพระสงฆ์
109. “เลือกที่รัก ผลักที่ชัง” ตรงกับอคติ 4 ข้อใด..... ฉันทาคติ โทสาคติ
110.ธรรมะที่จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน.... ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา , เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา , สัจจะ ทมะ ขัติ จาคะ , อัตถิสุข ปริโภคสุข อนณสุข อนวัชชสุข
111.ความสันโดษ ( สันตุฏฐี ) หมายถึง.... ความพอเพียง พอดี ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
112.สุจริต แปลว่า ความประพฤติดี มี 3 อย่าง คือ ความประพฤติทางกาย ทางวาจา และทางใจอยากทราบว่าข้อใดเป็นความประพฤติ
ดีทางใจ ( มโนสุจริต ).... ไม่โลภ
113.สาธารณโภคี หมายถึง.... การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้มาโดยชอบธรรม
114.คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันเป็นนิกายเถรวาท ต่อมาแบ่งเป็น 2 นิกาย คือ มหานิกาย กับ ธรรมยุติกนิกาย โดยธรรมยุติกนิกาย เกิดขึ้น
ในรัชสมัยใดของกรุงรัตนโกสินทร์.....รัชกาลที่ 3 - โดยภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎ ( ร.4 )
115.หลักการที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ 1.เว้นชั่ว 2.ทำดี 3.ฝึกจิตให้ผ่องใส สัมพันธ์กับ.....วันมาฆบูชา - โอวาทปาฏิโมกข์
116.จ.ส.อ.ดำฯ สามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้สำเร็จแสดงว่ามีธรรมะข้อใดมากที่สุด..... พาหุสัจจะ – ศึกษาเล่า
เรียนมาก เข้าใจลึกซึ้ง : กัลยาณมิตตตา – คบคนดี , โสวจัสสตา – ว่าง่าย สอนง่าย , กิงกรณีเยสุ ทักขตา – ใส่ใจหมู่คณะ
117.เอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของคนไทย คือ.....รักอิสระ
118.วัฒนธรรมประเพณีอันดีของชาติประการหนึ่งคือ ความกตัญญูกตเวที ซึ่งจัดอยู่ในธรรมะประเภท....ธรรมะมีอุปการะมาก
119.พระพุทธศาสนา “เถรวาทแบบลังกาวงศ์” มีพระสงฆ์นำเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยที่...นครศรีธรรมราช
120.ลำดับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา....วันมาฆบูชา – วันวิสาขบูชา-- วันอัฏฐมีนบูชา – วันอาสาฬหบูชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น